نرم افزار محاسبه دستمزد کارشناس


این نرم افزار به شما کمک می کند به سادگی هزینه یا پول دستمزد کارشناس یا کارشناسان را در دعاوی حقوقی محاسبه کنید. این نرم افزار محیطی آسان دارد و هزینه دستمزد کارشناسی را با نتایج کاملا خوانا و راحت به شما نشان می دهد.

دستمزد کارشناس دادگستری با توجه به نوع دعوای حقوقی، مقدار بزرگی و کوچکی و سایر موارد تعیین می شود. اگر می خواهید بدانید برای اینکه برای یک موضوع حقوقی کارشناس بگیرید چقدر هزینه باید پرداخت کنید، این نرم افزار را نصب کنید.

دانلود نرم افزار محاسبه دستمزد کارشناس  قابلیت های نرم افزار محاسبه دستمزد کارشناس

 • امکان محاسبه دستمزد کارشناس ارزیابی
 • امکان محاسبه دستمزد چندین کارشناس دادگستری با هم
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناس دادگستری رشته مهندسی آب و معادن شامل رشته های آب،مواد و معادن
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناس دادگستری با تخصص اموال منقول
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناس دادگستری پزشکی و غذایی
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناس دادگستری امور مالی
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناس دادگستری امور وسایل نقلیه
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناس دادگستری رشته راه و ساختمان
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناس دادگستری رشته نقشه برداری
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناس دادگستری در زمینه صنعت و فن
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناس دادگستری رشته فنون هنری
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناس دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناس دادگستری امور اداری و عمومی
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناس دادگستری در زمینه ایمنی و حوادث
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناس دادگستری رشته بیو و نانوتکنولوژی
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناس دادگستری براساس ارزش کار
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناسی اجاره بها
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناسی لوازم مستعمل
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناس دادگستری براساس تعداد روز ماموریت درون استانی
 • امکان محاسبه دستمزد کارشناس دادگستری براساس تعداد روز ماموریت خارج استانی
 • و بیش از ده ها مورد دیگر
 • سه رقم سه رقم جداکردن اعداد
 • با کمترین تایپ
 • محیطی ساده و روان
 • و ده ها امکان دیگر