نرم افزار محاسبه ارث


این نرم افزار کاربردی به شما کمک می کند به سادگی سهم ارث را محاسبه کنید. این نرم افزار محیطی آسان دارد و تقسیم ارث را با نتایج کاملا خوانا و راحت به شما نشان می دهد. این برنامه سهم الارث حق ارث هر شخص را با استفاده از قوانین جدید ارث حساب می کند. همچنین می توانید بیش از 20 سوال در مورد ارث را در این نرم افزار مشاهده کنید.

دانلود نرم افزار محاسبه ارث  قابلیت های نرم افزار محاسبه ارث

 • امکان محاسبه ارث
 • امکان تغییر واژه ها به اصطلاحات حقوقی یا ساده
 • امکان محاسبه ارث زن از شوهر
 • امکان محاسبه ارث شوهر از زن
 • امکان محاسبه ارث پدر و مادر از فرزند
 • امکان محاسبه ارث دختر از پدر و مادر
 • امکان محاسبه ارث پسر از پدر و مادر
 • امکان محاسبه ارث پدربزرگ و مادربزرگ از نوه
 • امکان محاسبه ارث نوه و نتیجه از پدربزرگ
 • امکان محاسبه ارث برادر از خواهر و خواهر از برادر
 • امکان محاسبه ارث عمه از پسر برادر
 • امکان محاسبه ارث پسر برادر از عمه
 • امکان محاسبه ارث خاله از پسر یا دختر خواهر
 • امکان محاسبه ارث دایی از پسر یا دختر خواهر
 • امکان محاسبه ارث خواهرزاده از دایی
 • امکان محاسبه ارث عموزاده از عمو
 • امکان محاسبه ارث پسرخوانده
 • امکان محاسبه ارث پسر برادر از عمه
 • امکان محاسبه ارث نوه از عمه پدر
 • امکان محاسبه ارث نوه از خاله پدر
 • امکان محاسبه ارث نوه عمو از عموی پدربزرگ
 • امکان تقسیم ارث بین پسران و دختران
 • امکان تقسیم ارث بین عمه،عمو،خاله و دایی
 • امکان محاسبه ارث در سه طبقه متفاوت از خویشاوندان
 • امکان محاسبه ارث و تقسیم مبلغ ارث بین هرشخص
 • امکان محاسبه درصد سهم ارث هر شخص
 • امکان محاسبه تعداد سهم هر یک از وارثین
 • امکان تقسیم ارث بین پدر و مادر
 • امکان تقسیم ارث بصورت دقیق
 • امکان تقسیم تشخیص خودکار اگر مادرحاجب داشته باشد
 • امکان تقسیم ارث بین طبقه پدر،مادر،فرزندان
 • امکان تقسیم ارث بین اجداد و خواهر برادران
 • امکان تقسیم ارث بین اعمام(عمه و عمو) و اخوال (خاله و دایی)
 • و بیش از ده ها مورد دیگر
 • سه رقم سه رقم جداکردن اعداد
 • با کمترین تایپ
 • محیطی ساده و روان
 • و ده ها امکان دیگر