نرم افزار محاسبه حق الزحمه داوری


این نرم افزار به شما کمک می کند خیلی راحت دستمزد داور را در دعواهای حقوقی محاسبه کنید. این نرم افزار محیطی ساده دارد و حق الزحمه داور را با نتایج بسیار خوانا و راحت به شما نشان می دهد.
در دعاوی حقوقی در صورتی که ارجاع داوری از طریق دادگستری باشد، و یا اصطلاحاً مقام ناصب داوری، دادگاه باشد، این نرم افزار به شما کمک می کند بتوانید دستمزد داور را محاسبه کنید.

دانلود نرم افزار محاسبه حق الزحمه داوری  قابلیت های نرم افزار محاسبه حق الزحمه داوری

  • امکان محاسبه حق الزحمه داوری
  • امکان حق الزحمه داوری در دعاوی مالی
  • امکان حق الزحمه داوری در دعاوی غیرمالی
  • امکان حق الزحمه داوری در دعاوی طلاق
  • امکان حق الزحمه داوری در دعاوی که بهای خواسته مشخص نیست
  • و بیش از ده ها مورد دیگر
  • سه رقم سه رقم جداکردن اعداد
  • با کمترین تایپ
  • محیطی ساده و روان
  • و ده ها امکان دیگر