نرم افزار تابلوهای راهنمایی رانندگی


این نرم افزار به شما کمک می کند لیست علائم راهنمایی و رانندگی را با جواب همیشه همراه خود داشت باشید. همچنین پس از اینکه علائم را یاد گرفتید می توانید در آزمون شرکت کنید و شانس قبولی خود را در آزمون آیین نامه چک کنید.

دانلود نرم افزار تابلوهای راهنمایی رانندگی  قابلیت های نرم افزار تابلوهای راهنمایی رانندگی

  • نمایش علائم راهنمایی و رانندگی
  • نمایش تابلوهای راهنمایی و رانندگی
  • نمایش تابلوهای راهنمایی و رانندگی با جواب
  • امکان شرکت در آزمون علائم راهنمایی و رانندگی
  • بدون کمترین تایپ
  • محیطی ساده و روان
  • و ده ها امکان دیگر