نرم افزار قدرالسهم مشارکت در ساخت


نرم افزار قدرالسهم مشارکت در ساخت به شما کمک می کند قدرالسهم هر یک از طرفین سازنده و آورنده ملک را در پروژه های مشارکت در ساخت به آسانی محاسبه کنید. عرف قولنامه های مشارکت در ساخت به اینصورت است که یک نفر یک زمین یا یک ملک کلنگی دارد و خود شخص پول ساخت خانه را ندارد و می خواهد به کمک یک نفر دیگر که هزینه های ساخت را می دهد یک ساختمان را بسازند و سپس باهم در خانه های ساخته شده شریک شوند. برای همین نسبت به مبلغ ارزش زمین و هزینه ساخت به هر یک از اشخاص قدرالسهمی تعلق می گیرد.
این نرم افزار به شما کمک می کند بتوانید با ورود مبلغ ارزش زمین یا ملک کلنگی و مبلغ هزینه ساخت بتوانید به آسانی قدرالسهم هر یک از طرفین و درصد شراکت را در قولنامه های مشارکت در ساخت محاسبه کنید.

دانلود نرم افزار قدرالسهم مشارکت در ساخت  قابلیت های نرم افزار قدرالسهم مشارکت در ساخت

  • امکان محاسبه قدرالسهم مشارکت در ساخت
  • امکان محاسبه درصد شراکت در قرارداد مشارکت در ساخت
  • امکان محاسبه قدرالسهم آورنده زمین مشارکت در ساخت
  • امکان محاسبه قدرالسهم سازنده زمین مشارکت در ساخت
  • امکان محاسبه درصد شراکت پروژه مشارکت در ساخت
  • محیطی ساده و روان
  • و چندین امکان دیگر
  • و ده ها مورد دیگر