نرم افزار ابجد ازدواج


با استفاده از این نرم افزار می توانید نام داماد و مادرش، نام عروس و مادرش که در آینده قرار است با هم ازدواج کنند را وارد نموده و سپس برنامه در خروجی تعداد کلمات حروف ابجد کبیر نام داماد و مادر او و نام عروس و مادرش را محاسبه می کند و براساس محاسبات ابجد چک می کند ستاره آنان جفت می باشد یا خیر و همچنین طالع بینی ابجدی عروس و داماد، شماره ماه طالع بینی ماه، نام ماه طالع بینی ابجدی را بصورت جداگانه محاسبه می کند و آنها را نشان می دهد. این برنامه فقط جهت محاسبه حروف ابجد می باشد و طالع را تایید یا رد نمی کند.

دانلود نرم افزار ابجد ازدواج  قابلیت های نرم افزار ابجد ازدواج

 • محاسبه ابجد کبیر
 • نمایش عدد برج طالع داماد
 • نمایش عدد برج طالع عروس
 • نمایش نام برج طالع داماد
 • نمایش نام برج طالع عروس
 • نمایش عدد ابجد کبیر داماد و مادر
 • نمایش عدد ابجد کبیر عروس و مادر
 • نمایش ماه ابجد کبیر داماد و مادر
 • نمایش ماه ابجد کبیر عروس و مادر
 • نمایش طالع شخصیت داماد با ابجد
 • نمایش طالع شخصیت عروس با ابجد
 • طالع بینی سرنوشت عروس و داماد از روی ابجد
 • محیطی ساده و روان
 • و چندین امکان دیگر