چاپ قرارداد کار


نرم افزار چاپ قرارداد کار به شما کمک می کند بتوانید انواع قراردادکار را بین کارگر کارمند و کارفرما با توجه به قوانین اداره کار تنظیم نمایید. همچنین این برنامه می توانید حقوق روزمزد، پایه سنوات، حق اولاد، حق خواروبار، حق مسکن و غیره را محاسبه نماید.
در این برنامه شما می توانید قوانین سفارشی خود و برخی از موارد را مانند نام کارگاه، آدرس کارگاه و غیره را وارد نمایید.

دانلود چاپ قرارداد کار  قابلیت های چاپ قرارداد کار

 • امکان چاپ قرارداد کار
 • تنظیم آنلاین قراردادکار
 • امکان محاسبه پایه سنوات
 • امکان چاپ قرارداد کار سال 1404
 • امکان چاپ قرارداد کار سال 1403
 • امکان دانلود قراردادکار
 • امکان محاسبه حق اولاد در قراردادکار
 • امکان محاسبه بن کارگری در قراردادکار
 • امکان محاسبه حق مسکن در قراردادکار
 • محیطی ساده و روان
 • و چندین امکان دیگر
 • و ده ها مورد دیگر